Informationsansvarig: Jenny Stendahl , jen@isy.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2010-11-11

[ Hoppa direkt till textinnehållet ] [ Hjälp ] [ Tillgänglighetsinformation ]
In English | A till Ö Kartor Översikt Kontakta oss
Gå till LiU.se
LiU - ISY > Grundutbildning > Exjobb

Anvisningar för exjobbaren   

 Kort checklista    

Detta dokument innehåller följande:
Behörighet
Registrera examensarbetet
Kursregistreringar
Genomförande
Rapportens utformning
Ordna opponent
Framläggning
Annonsering av framläggning
Rapportnummer
Tryckning
Publicering på Electronic Press
Reflektionsdokument
Inrapportering av betyg i Ladok
Kontakt

Behörighet

För civilingenjörsutbildningarna är grundkravet för att påbörja examensarbete minst 240 högskolepoäng inom programmet varav minst 30 hp ska vara på avancerad nivå inom huvudområdet. Dessutom krävs att samtliga kurser i årskurs 1 till 3 är avklarade, alternativt en kandidatexamen i relevant huvudområde. Exjobbet motsvarar 20 veckors heltidsarbete (30 hp) och exjobbaren förväntas använda sina förvärvade kunskaper på D-nivå inom ämnet för exjobbet.
För att påbörja examensarbete inom högskoleingenjörsutbildningarna är grundkravet 135 hp inom programmet och exjobbet motsvarar 10,5 veckors heltidsstudier (16 hp) och då ska kunskaper på C-nivå inom ämnet användas. Det är alltså viktigt att du som student har läst kurser inom ämnesområdet på den nivå som du gör ditt exjobb på.

Examensarbetet görs antingen individuellt eller i grupp om två personer.

När du har ett förslag till examensarbete tar du kontakt med lämplig examinator på ISY eller någon av studierektorerna. Examinatorn fastställer inriktning och huvuduppgifter. Kontrollera med examinator eller studierektor om ämnesområdet har speciella bestämmelser och anvisningar för examensarbeten.

Du kommer att tilldelas en examinator och en handledare. Vid externa exjobb ska du ha både en ISY-handledare och en handledare på företaget.

Registrera examensarbetet på ISY

Detta gör du genom att fylla i blanketten Registrering av exjobb ISY och lämna den tillsammans med ett utdrag från Ladok till din examinator. Ladokutdraget skall vara av typen UT10 och innehålla huvudområdesinformation samt nivåinformation för alla kurser. Ett sådant utdrag kan för närvarande endast fås på Studerandeexpeditionen i Zenit. På Ladokutdraget markerar du tydligt att du uppfyller behörighetskraven (summera avancerade kurser i huvudområdet etc). Examinatorn kontrollerar din behörighet, och du blir därefter registrerad i exjobbssystemet.
Observera att du inte blir kursregistrerad på exjobbskoden när du registrerar ditt exjobb, se mer om kursregistrering nedan.

Kursregistreringar

Se först till att du är terminsregistrerad, annars kan ingen exjobbsregistrering ske!
  • Du skall registrera dig på kurskoden TQxx33 och TEXCIV (för civilingenjörsexjobb) eller TQxx11 och TEXJOB (för högskoleingenjörsexjobb), där xx ska bytas ut mot koden för huvudområdet. I Studiehandboken, längst ned på förstasidan, hittar du länkar till information om tillåtna huvudområden och deras koder. Se även Studiehandbokens kursplan för TQxx33, respektive TQxx11.
     
Om du inte kan registrera dig på en exjobbskurskod i studentportalen, så ansök om att få läsa kursen genom att fylla i blanketten Komplettering av kursanmälan. Be examinatorn att skriva under den ifyllda blanketten och lämna den sedan till din studentvägledare.

Genomförande

Som exjobbare bör du ha regelbunden kontakt med din examinator eller handledare, exempelvis en gång i månaden. Kontrollera med denne om det finns ytterligare exjobbsanvisningar för aktuellt ämnesområde på ISY.

För examensarbeten påbörjade 2011-03-01 eller senare skall en planeringsrapport skrivas samt en halvtidskontroll genomföras. Den studerande ska under de första veckorna av examensarbetet göra en planeringsrapport innehållande preliminär titel på examensarbetet, problemformulering satt i relation till litteraturbasen, beskrivning av angreppssätt, planerad litteraturbas samt en tidplan för examensarbetets genomförande inklusive planerade datum för halvtidskontroll och framläggning. Ungefär halvvägs in i examensarbetet ska examensarbetaren vid en halvtidskontroll redovisa för examinator hur arbetet fortskrider relativt planeringsrapporten. Även handledaren bör då medverka. Formerna för halvtidskontrollen kan variera från en muntlig genomgång till ett öppet seminarium och bestäms av examinator.
Tänk på att examensarbetet ska vara klart inom 18 månader, annars har examinatorn rätt att avbryta. Om du tror att examensarbetet tar längre tid måste du ta kontakt med din examinator, som då avgör om en förlängning är möjlig.

Om ni är två som utför ett examensarbete tillsammans kan ni med fördel redovisa vars och ens bidrag i rapportens olika delar. Detta för att examinator ska kunna examinera de individuella bidragen.

Rapportens utformning

När exjobbsrapporten ska tryckas måste följande delar finnas med:
 "URL för elektronisk version" på biblioteksbladet - skriv: http://www.ep.liu.se

Anvisningar för rapportskrivning


Ordna opponent

Det är din uppgift som exjobbare att ordna opponent. Om du söker opponent kan du annonsera på LiU-anslagstavlan. Antal opponenter följer vanligtvis regeln 1 opponent vid 1 examensarbetare samt 2 opponenter vid 2 examensarbetare. Antalet opponenter beslutas av examinator.

Det är viktigt att du informerar opponenten om följande:
  • Opponenten ska anmäla sig hos examinatorn senast två veckor före framläggningen för att få ett godkännande som opponent. Opponenten ska beställa ett utdrag från Ladok via studentportalen eller hämta det på studerandeexpeditionen i Zenit, och lämna detta till examinatorn. Då kontrolleras behörigheten, alltså att opponenten uppfyller poäng- och ämneskrav samt att studenten har samtliga auskultationer införda i Ladok. Examinatorn registrerar opponenten i exjobbssystemet.
  • Det finns Anvisningar för opponenten på ISY:s exjobbssidor.
  • Opponenten ska lämna in skriftlig opposition till examinator minst en vecka innan framläggningen.

Framläggning

Framläggningen sker på en tid som du och examinatorn har kommit överens om, vanligtvis från september till maj. För att få lägga fram sitt exjobb måste du ha varit närvarande vid tre (för D-nivå) framläggningar respektive två (för C-nivå) framläggningar av andra examensarbeten.

En i stort sett färdig exjobbsrapport ska vara tillgänglig för opponent och handledare minst två veckor innan framläggningen.

Observera att enligt ISY:s regler kan framläggning ske tidigast 2 veckor efter examinators godkännande av rapporten. Denna tidsperiod behöver vara så lång för att dels garantera att opponenterna hinner läsa den färdiga rapporten, dels att de under denna period ska hinna redovisa sin opposition till examinator i god tid innan framläggning, och i förekommande fall ska kunna komplettera, och slutligen för att annonsering av framläggningen ska kunna ske så att de som är intresserade av att delta vid framläggningen kan planera in detta.

Vid seminariet presenteras först arbetet av exjobbaren, därefter vidtar opponentens granskning och slutligen får övriga åhörare komma med synpunkter. Den muntliga presentationen av exjobbet bör ta 20-30 minuter. Lika lång tid står till förfogande för opposition och diskussion. På denna korta tid hinner du inte presentera hela examensarbetet i detalj, det gäller att sovra i materialet.

Annonsering av framläggning

Framläggningen annonseras på anslagstavlan utanför ISY:s expedition samt på ISY:s webbsida för exjobbspresentationer. Annonseringen sköts av ISY:s exjobbshandläggare. Skicka mejl till exjobb@isy.liu.se med följande information: ditt namn, personnummer, programtillhörighet, titel på exjobbet, vilket ämnesområde på ISY som exjobbet är skrivet inom samt lokal, datum och tid för framläggningen och framläggningsspråk. (Det går också bra att fylla i en blankett utanför ISY:s expedition och lämna i brevlådan utanför.)

Annonseringen skall normalt ske senast en vecka innan framläggningen, så att andra studenter som vill auskultera/närvara informeras i god tid.
Kontakta också din examinator eller handledare angående eventuell annonsering på dennes ämnesområde.

Rapportnummer

När du anmäler annonsering av framläggning erhålls även ett rapportnummer som sedan ska anges på exjobbsrapporten och på Electronic Press.  Rapportnummret skickas till din studentmejl. Om du registrerade ditt exjobb innan 2010-11-08 har du redan fått ett rapportnummer, och kommer då inte få ett nytt vid annonseringen av framläggningen.

Rapportnumret ser ut på följande sätt:
LiTH-ISY-EX--yy/xxxx--SE     (för civilingenjörer)
LiTH-ISY-EX-ET--yy/xxxx--SE      (för högskoleingenjörer)

yy = år då examensarbetet läggs fram
xxxx = löpnummer

Detta nummer kallas även ISRN-nummer och ska anges på omslaget, titelsida, biblioteksblad samt på Electronic Press.

Det är viktigt att rapportnumret blir exakt rätt både i den tryckta rapporten och den elektroniska versionen. Observera att det finns dubbelstreck på två ställen i numret och att LiTH skrivs med "gement i".Tryckning

Det är din examinator som beslutar om ditt exjobb ska tryckas. Om du själv av någon anledning inte vill ha tryckta exemplar av ditt exjobb, så meddela din examinator detta vid framläggningen. OBS: Om exjobbet varken ska tryckas eller publiceras på Electronic press, så måste du lämna ett utskrivet exemplar för arkivering till ISY:s exjobbshandläggare.

Vid tryckning av exjobb gäller följande:
Rapporten trycks dubbelsidigt i format S5 (165 x 240 mm). S5-formatet är 81 % av A4. Utforma rapporten med tanke på detta, men lämna in tryckfilen i 100 % av  A4 (pdf). Tryckeriet utför förminskningen. Upplösningen ska vara 600 dpi. Frågor om det trycktekniska besvaras av tryckeriet, telefon 013-28 10 55. Mer information om exjobbets utformning finns på LiU-trycks webbsida.

Beställning av tryckning av examensrapporten görs av ISY. Skicka din pdf-fil för påseende till exjobb@isy.liu.se. Filen skickas sedan till tryckeriet om den är ok. Därefter hör tryckeriet av sig till dig angående godkännande av ett provtryck, vanligtvis efter någon vecka.

Vanligen trycks alla exjobb i svartvitt. Du kan själv som student välja färgtryck och betala för de sidor som trycks i färg. När du skickar in din tryckfil meddelar du att du önskar färgtryck samt vilka sidor det gäller i filen. Se LiU-trycks webbsida för prisuppgifter och mera information.<"i">

Var noga med att kontrollera att rapportnumret och ämnesområdet är rätt angivet i tryckfilen!  yy= det år då du lägger fram ditt exjobb.

De tryckta exemplaren hämtas hos ISY:s exjobbshandläggare. Examensarbetaren ansvarar själv för att dela ut exjobbsrapporten till LiTH-handledare, ev. företagshandledare och opponent (ej examinator). Normalt brukar examensarbetaren få cirka sex kopior av sin rapport. Observera att vi inte skickar hem de tryckta exjobben till dig. Du måste själv hämta dem eller be någon hämta dem åt dig.

Om du skriver examensarbetet för ett företag och handledaren där vill ha extra exemplar, får denne vända sig till tryckeriet och beställa exemplar. Då måste rapportnummer och examensarbetarens namn uppges. Telefonnummer till LiU-Tryck 013-28 10 55, e-post liutryck@liu.se.

Exjobbaren ska enligt Studiehandboken avsnitt b3.1.13 lämna in tryckfärdigt manus till examinatorn senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. (Avvikelser från detta kan beslutas av examinator.


Publicering på Electronic Press

När exjobbsrapporten är helt klar är det dags att lägga upp filen på Electronic Press på Internet. (Detta istället för att man som tidigare lämnat tryckta exemplar till universitetsbiblioteket). På Electronic Press blir rapporten tillgänglig för alla intresserade.

Instruktioner för publicering på Electronic Press
Tips och råd för elektronisk publicering av exjobb

OBS! Fyll ej i "Serie1" och "Tillgänglig från" i formuläret på Electronic Press när du ska lägga upp din exjobbsfil. Se också till att exjobbsnumret blir rätt.

För att publiceringen av exjobbet på Electronic Press ska kunna genomföras måste du skriva på ett publiceringsgodkännande och lämna till exjobbshandläggaren på ISY eller lämna blanketten i brevlådan utanför ISY:s expedition. Blanketten kan även faxas till 013-139282 eller skickas till

ISY:s studerandeexpedition
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Det går bra att ladda upp filen innan tryckningen av ditt exjobb är klar. Men det är viktigt att filen på Electronic Press är identisk med det tryckta exjobbet. Du kan även lämna in publiceringsgodkännandet innan tryckning och publicering är klar. Rapporten blir inte offentligt publicerad och tillgänglig för andra förrän publiceringsgodkännandet är inlämnat.

Om du av någon anledning fått dispens med att lägga upp exjobbet på Electronic Press, så behöver du ett intyg från examinatorn som bekräftar detta. Intyget lämnar du till exjobbshandläggaren.

Reflektionsdokument

Examensarbete med någon av kurskoderna TQxx30 och TQxx11 avslutas med att exjobbaren skriver ett reflektionsdokument över det genomförda arbetet. Dokumentet skall sparas som ett pdf-dokument och skickas till examinatorn. Läs mer om reflektionsdokumentet i Studiehandbokens kursplan för TQxx30 respektive TQxx11.

Inrapportering av betyg i Ladok

Betyg för examensarbete slutrapporteras i Ladok när alla moment i kursplanen är avklarade. Betygsdatum blir det datum då samtliga moment ovan är avklarade, alltså inklusive publicering av rapporten och inlämnande av publiceringsgodkännande. Den tryckta rapporten behöver dock inte vara klar. Räkna med minst en veckas handläggningstid för att få ditt betyg inlagt i Ladok.

Observera att framläggningen inte läggs in i Ladok som ett eget moment, utan räknas in i den slutförda kursen TQxx33/TQxx11/TSXD20.

Kursen TEXJOB/TEXCIV markeras inte som slutförd i Ladok med * som andra kurser.


Kontakt

Kontaktuppgifter för ISY:s exjobbshandläggare finns här!


Tillbaka till ISY:s exjobbshemsida>>